ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η Ομαδική Ψυχοθεραπεία ως επί το πλείστον ακολουθεί και αποτελεί συνέχεια της Ατομικής Ψυχοθεραπεία, διατηρώντας τους θεραπευτικούς της στόχους, με σκοπό την ολοκλήρωση της θεραπείας μέσω της αλληλεπίδρασής

του θεραπευόμενου με τα άλλα μέλη της ομάδας, όπου κάθε μέλος αντιμετωπίζει παρόμοιο θέμα ή διαταραχή. Η Θεραπευτική Ομάδα αποτελεί ένα υποσύνολο της κοινωνίας που φέρει όλα εκείνα τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κάθε μέλος καλείται να εφαρμόσει τις τεχνικές και όλα όσα διδάχθηκε προκειμένου να βιώσει την θετική ανατροφοδότηση των υπόλοιπων μελών, γεγονός που θα αποτελέσει πρόκληση εφαρμογής των αποκτηθείσων δεξιοτήτων και στο ευρύτερο κοινωνικό του πλαίσιο. 

Μέσα από την διά-δραση και αλληλεπίδραση των μελών της Ομάδας, αναφύονται νέα προβλήματα, αμφιβολίες, προβληματισμοί που βοηθούν στην βαθύτερη διερεύνηση του προβλήματος και στην εμπέδωση της θεραπείας.

Η Ομάδα αποτελείται από μικρό αριθμό μελών και έχει κοινό θέμα συναντήσεων που προκύπτει από το κοινό θέμα που απασχολεί τους θεραπευόμενους. Η Ομαδικές Συνεδρίες διαρκούν 90 λεπτά και διεξάγονται μια φορά την εβδομάδα, σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα.