ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κάθε επιχείρηση είναι και αυτή ένα υποσύνολο της ευρύτερης κοινωνίας, έχει κοινά ποιοτικά χαρακτηριστικά με αυτή και άρα είναι και αυτή με την σειρά της ένας ζωντανός οργανισμός,που έχει ανάγκη να είναι υγιής, λειτουργικός,

να προσαρμόζεται στις επιταγές των καιρών και να αλληλεπιδρά με άλλους οργανισμούς  για την επιβίωσή και την ανέλιξή του.

Η Συμβουλευτική Επιχειρήσεων έχει σκοπό να ενισχύσει κάθε επιχείρηση, ιδίως σε αυτούς τους καιρούς των ραγδαίων αλλαγών και της οικονομικής κρίσης, να βελτιώσει την δομή της, την οργάνωση και τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό της, προάγοντας παράλληλα την παραγωγικότητα, την απόδοση, την εύρυθμη λειτουργία του ανθρώπινου δυναμικού της προκειμένου να αυξήσει το κέρδος αλλά και την ανταγωνιστικότητά της.  Για αυτό μέσα από τη Συμβουλευτική Επιχειρήσεων, τυγχάνουν εφαρμογής όλες εκείνες οι θεωρίες και οι μέθοδοι της ψυχολογίας που μπορούν να συνεισφέρουν αφενός στη βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων και αφετέρου στην προαγωγή της υγείας και της ποιότητας ζωής των εργαζομένων εντός του εργασιακού τους χώρου.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, στο έδαφος της Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων, συνδράμεται η αξιολόγηση και επιλογή προσωπικού, βάση των υφιστάμενων αναγκών της εκάστοτε επιχείρησης, αναλύεται και σχεδιάζεται η εργασία κάθε εργαζομένου, παρέχεται εκπαίδευση στους εργαζομένους όλων των βαθμίδων ιεραρχίας της επιχείρησης, παρέχονται μέθοδοι κινητοποίησης, επαγγελματική συμβουλευτική και εργονομία, ενώ βελτιώνονται οι διαπροσωπικές σχέσεις που άγουν σε πιο παραγωγικά μοντέλα προκειμένου να προαχθεί το κατάλληλο και αποδοτικότερο εργασιακό κλίμα.